VvE
Energie
Subsidie voor VvE’s

Subsidie voor VvE’s

Wil je jouw VvE verduurzamen? Vraag subsidie aan voor professionele begeleiding van dit project.

Als Vereniging van Eigenaren moet je verduurzamen altijd samen doen. Dat is vaak extra ingewikkeld. Maar het heeft ook extra veel effect. Want je verduurzaamt in een keer meerdere woningen. Daarom heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel subsidie voor VvE’s die willen verduurzamen. Krijg tot €10.000 terug voor advies op maat en begeleiding van de maatregelen.

Aanvullend op de subsidie van het Rijk

Het Rijk geeft subsidie tot 60 uur voor begeleiding van VvE’s. Deze subsidie van gemeente Krimpen aan den IJssel is hierop een aanvulling van maximaal €10.000, voor uren boven die 60 uur. Je kunt deze subsidie alleen aanvragen als je de subsidie van het rijk hebt aangevraagd.

De rol van de adviseur

Een adviseur kan het energiegebruik of de bouwkundige staat van een pand of appartementencomplex doorlichten. Naar aanleiding van dit advies kunnen er verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd worden. Na het advies en de keuze van de maatregelen worden de werkzaamheden gestart. Dit kan een complex traject zijn. Denk aan passende partijen zoeken en benaderen, offertes opvragen en het proces begeleiden. Meestal kunnen de adviesbureaus hier ook een rol in spelen.

Subsidie bij verduurzaming VvE

De maatregelen om te verduurzamen kunnen een VvE veel geld kosten. Gemeente Krimpen aan den IJssel wil VvE’s daarom tegemoet komen met de subsidieregeling ‘Verduurzaming Verenigingen van Eigenaren’. Voor het adviserings- en/of begeleidingswerk kan een VvE een subsidiebedrag van maximaal € 10.000 inclusief btw aanvragen.

Subsidie Verduurzaming VvE’s aanvragen

Vraag de subsidie aan in het online loket van gemeente Krimpen aan den IJssel. Je logt hier in met eHerkenning.

Voor wie is deze subsidie?

Voor VvE’s in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Voorwaarden

Na toetsing van de aanvraag op basis van deze Regeling verleent het college de in genoemde financiële bijdrage onder de volgende voorwaarden:

 1. aanvraag door Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 2. de VvE heeft al een Quickscan of energiemaatwerkadvies laten uitvoeren
 3. de VvE heeft in de Algemene Leden Vergadering besloten om een pakket van minimaal 2 energiebesparende maatregelen te laten uitwerken;
 4. de subsidieaanvraag is een aanvulling op de subsidie van het Rijk. U kunt deze gemeentelijke subsidie alleen aanvragen als u de Rijkssubsidie heeft aangevraagd;
 5. u kunt tot 60 uur procesbegeleiding via het Rijk aanvragen. De subsidie van gemeente Krimpen aan den IJssel is voor de uren procesbegeleiding boven die 60 uur;
 6. de financiële bijdrage is maximaal € 10.000,- (inclusief btw). Rekenvoorbeeld: de offerte vermeldt 100 uur voor procesbegeleiding à €100 per uur. Er mag voor 40 uur subsidie aangevraagd worden bij de gemeente (de overige 60 uur moet bij het Rijk aangevraagd worden). 40 uur à € 100= € 4.000.
 7. de VvE sluit zelf een overeenkomst met een partij voor procesbegeleiding;
 8. deze partij als bedoeld onder 2g. heeft minimaal 2 referenties van VvE’s waar de gecontracteerde partij eerder actief is geweest voor vergelijkbare procesbegeleiding;
 9. de gemeente is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de procesbegeleiding op de gemaakte afspraken tussen de VvE en de hiervoor door haar gecontracteerde partij;
 10. voor het aanvragen van de financiële bijdrage wordt gebruikgemaakt van het daarvoor door het college vastgestelde aanvraagformulier;
 11. de kosten van de uit te voeren maatregel(en) zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie;
 12. de financiële bijdrage wordt uitsluitend verstrekt aan VvE’s in Krimpen aan den IJssel;
 13. het project wordt uitgevoerd in de gemeente Krimpen aan den IJssel;
 14. de volgende partijen komen niet in aanmerking voor een subsidie onder deze regeling: vastgoedontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers en investeerders in duurzame (energie)projecten;
 15. de aanvragers hebben minimaal 1 keer per jaar overleg met gemeente over de voortgang van het project.

Meesturen bij de aanvraag

 1. een kopie van bewijs van inschrijving van de VvE in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 2. een offerte van de partij die de begeleiding doet met daarop het aantal begeleidingsuren;
 3. bewijs van uitvoering Quickscan of energiemaatwerkadvies;
 4. bewijs van besluit ALV om 2 energiebesparende maatregelen verder uit te werken;
 5. een projectplan met de doelstelling, projectbeschrijving en planning;
 6. een begroting met een schatting van de totale kosten en informatie over eventuele medefinanciering, andere subsidies of bijdragen van derden;
 7. indien een andere (rechts)persoon namens een partij een aanvraag indient, dient een geldig machtigingsbewijs of volmacht te worden bijgevoegd.

Meesturen voor de verantwoording

Bij het verantwoorden van de subsidie dienen de volgende documenten overhandigd te worden:

 • facturen met betrekking tot de begeleidingswerkzaamheden;
 • het verslag van de definitieve besluitvormende ALV.

Hoe lang duurt het?

 • Nadat je online subsidie hebt aangevraagd, ontvang je direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook je dossiernummer;
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 13 weken. Zo lang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld;
 • Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een besluit met het bedrag en de voorwaarden.

Contact

Voor vragen of aanvullende informatie over deze subsidieregeling kun je contact opnemen met team Duurzaam Wonen en Werken via 140180 of duurzaamwonenenwerken@krimpenaandenijssel.nl.

Belangrijke documenten