Huiseigenaar
Klimaat
Subsidie voor een groen dak of groene gevel

Subsidie voor een groen dak of groene gevel

Heb je een woning, schuur of bedrijfspand in Krimpen aan den IJssel? Dan kunt je subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak of een groene gevel. Hiermee voorzie je jouw pand van zeer goede isolatie. Dit kan een flinke besparing op je energierekening opleveren! Ook draag je hiermee bij aan een duurzaam, gezond en waterbestendig Krimpen aan den IJssel.

De subsidie is alleen bedoeld voor de aanleg van een groene laag aan de gevel of op het dak. Een groen dak heeft laagblijvende begroeiing met (vet)planten, mossen, grassen en kruiden. De belasting varieert van 40 tot 200 kg per vierkante meter. Een groene gevel is een groene of levende muur die door een verticale constructie (platen, bakken of zakken) meestal los staat van de gevel of van het gebouw.

Wat is een groen dak of een groene gevel?

Dit bedrag kunt je aan subsidie krijgen:

  • Groen dak: €25,- per vierkante meter.
  • Groene gevel: €50,- per vierkant meter.
  • Maximaal €5.000,- totale subsidie.
  • De subsidie mag maximaal 90% van de totale aanlegkosten zijn.

Je kunt een extra vergoeding aanvragen voor:

  • aanvullend bouwkundig onderzoek: vergoed tot €250,-;
  • asbestonderzoek: vergoed tot €1.000,-.

Aanvragen

Voldoe je aan de voorwaarden? Vraag dan subsidie aan.

Je kunt het ingevulde aanvraagformulier met de bijlagen verzenden naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl of per post naar: Gemeente Krimpen aan den IJssel, team Beleid en projecten openbare ruimte, Postbus 200 2920 AE, Krimpen aan den IJssel.

Voorwaarden

Wil je subsidie aanvragen? Houd dan rekening met de voorwaarden. 

3. Voorwaarden Stimuleringsregeling aanleg groene daken
Na toetsing van de aanvraag op basis van deze Regeling verleent het college de in artikel genoemde financiële bijdrage onder de volgende voorwaarden:
a. voor het aanvragen van de financiële bijdrage wordt gebruikgemaakt van het daarvoor door het college vastgestelde aanvraagformulier, zie bijlage A bij deze regeling;
b. de financiële bijdrage wordt uitsluitend verstrekt aan de eigenaar, geautoriseerde bewoner of huurder van een gebouw, of een pand van een organisatie zonder winstoogmerk. de minimale oppervlakte van het groen dak, exclusief terrassen of paden, of verticaal groen, exclusief ramen en deuren, bedraagt 6 m2;
c. ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak of verticale groen dienen deugdelijk en zorgvuldig door een erkend bedrijf te worden uitgevoerd. Het groene dak en/of groene gevel dient na ontvangst van het subsidiebedrag ten minste vier jaar in goede staat te blijven. De verstrekte subsidie kan gedeeltelijk of geheel worden teruggevorderd indien dit niet gebeurt;
d. de aanleg van het groene dak en/of het groene gevel is in overeenstemming met het geldend bouwrecht;
e. de beoordeling of de constructie van een woning, gebouw voldoende draagkracht bezit om het groene dak of verticaal groen te dragen, is bij toepassingen van meer dan 20 m2 nodig. Een verklaring van deze deskundige of van een (dakdekkers) bedrijf moet bij de aanvraag worden toegevoegd. Wanneer meerdere eigenaren met aangrenzende daken een financiële bijdrage willen aanvragen, kunnen zij volstaan met één gezamenlijke constructieve berekening. De eigenaar van de woning, pand blijft altijd persoonlijk verantwoordelijk voor de (constructieve) veiligheid;
f. de kosten van de voorzieningen dienen in redelijke verhouding te staan tot het verkrijgen resultaat;
g. voor herstel, reparatie of extra aanplant bij sterfte wordt geen financiële bijdrage verstrekt;
h. uitvoering van de werkzaamheden, te weten het treffen van de voorzieningen waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd, voordat op de aanvraag is beslist door het college, gebeurt op eigen risico van de aanvrager;
i. binnen 13 weken na de datum van verlening wordt met de aanleg van een groen dak of verticaal groen gestart, tenzij het naar het oordeel van het college, deze termijn niet haalbaar is geweest.

5. Aanvraag subsidieverlening
a. Voor het aanvragen van de subsidie dient van het vastgestelde aanvraagformulier, zie bijlage A bij deze regeling; gebruik worden gemaakt. De aanvraag voor de subsidie groene daken/verticaal groen bevat in ieder geval:
a. een voorstel voor het aan te brengen groene dak/verticaal groen, de oppervlakte dan wel omvang ervan en hoe het eruit ziet;
b. een gespecificeerde begroting van de kosten en/of een offerte van de kosten opgesteld door een dakbegroeningsbedrijf of een dakdeskundige. In de begroting wordt in ieder geval een overzicht van de kosten aangegeven van:
I. het materiaal dat nodig is voor de aanleg van het groene dak/verticaal groen;
II. loonkosten dakbegroeningsbedrijf of dakdeskundige;
III. kosten van het bouwkundig advies;
IV. overige relevante kosten.
c. een situatietekening van schaal 1:100;
d. een foto van het bestaande dak.
e. indien een groen dak meer van 50 m2 aan oppervlakte heeft, dienen er twee offertes te worden ingediend bij de aanvraag. Indien het bedrijf is gecertificeerd door Stichting Groenkeur, hoeft er maar één offerte te worden ingediend;
f. als voor de realisatie van het groene dak of de groene gevel een omgevingsvergunning voor bouwen (bouwvergunning) en/of voor een monument (monumentenvergunning) vereist is, dan wordt ook een kopie van de verleende omgevingsvergunning (bouwvergunning en/of monumentenvergunning)
meegezonden;
g. indien de aanvrager niet de eigenaar is van het betreffende gebouw of woonboot, dient een verklaring van de eigenaar te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de eigenaar instemt met het aanbrengen van het groene dak en/of de groene gevel;
h. indien een (rechts)persoon namens een partij een aanvraag indient, dient een geldig machtigingsbewijs of volmacht te worden bijgevoegd.

8. Weigeringsgronden
Het college wijst de aanvraag om subsidie af indien:
a. het totaal beschikbare bedrag voor subsidie van in het betreffende jaar al is uitgekeerd;
b. niet aan de voorwaarden is voldaan, zoals gesteld in deze subsidieregeling;
c. de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;

Contact

Voor vragen of aanvullende informatie over deze subsidieregeling kun je contact opnemen met team Beleid en projecten openbare ruimte via 140180 of gemeente@krimpenaandenijssel.nl.

Belangrijke documenten